Baneer

Udbytte af forløbene

Vi tilbyder forskellige målrettede forløb der skal sikre, at borgeren udvikler de kompetencer, der skal til for at kunne begå sig i vores samfund og som er en forudsætning for at kunne gennemføre praktik, uddannelse- og jobforløb. Ved at sikre, at den grundlæggende socialisering er på plads først, er borgeren bedre sikret mod tilbagefald til kontanthjælp, misbrug og kriminalitet.

Når borgere, på trods af skolegang og arbejdspraktikker, stadig ryger tilbage i kontanthjælpssystemet, er det efter vores opfattelse bl.a. fordi de mangler grundlæggende socialiseringsfærdigheder eller træning i disse.

Disse manglende kompetencer gør, at de er i højere risiko for at opleve usikkerhed, mindreværd, ensomhed og angst. De har ofte problemer med at afkode og forstå de sociale spilleregler, og mange reagerer med panik og uhensigtsmæssig adfærd i de situationer, hvor der er forventninger og krav til dem. Dette fører til en øget risiko for recidiv, tilbagefald til kriminalitet og misbrug.

Ønsket om forandring bliver nemt uoverskueligt for disse borgere, da de mangler redskaberne til at skabe forandring i eget liv. Derfor opgiver mange og bliver således fastholdt i kontanthjælpssystemet eller i kriminalitet. Disse redskaber giver vi dem – og vi holder dem fast og følger op, så vi sikrer at både borger og samfund får et langtidsholdbart udbytte af forløbet.

 

Vores pædagogiske praksis

Vi bruger anerkendende tilgang som pædagogisk praksis. Vi tager udgangspunkt i tankerne omkring KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) og derfor i borgerens eksistentielle livsgrundlag. Der ses en sammenhæng mellem indholdet i jobplanen, sammenspillet mellem mentor og mentee og den drivkraft, mentee viser for forandring.

Vores forløb har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklaring af borgernes faglige, sproglige og personlige udvikling.

Den helhedsorienterede plan består i, at vi ved brug af den definerede pædagogiske praksis skaber en god relation til den enkelte borger. Når relationen er opbygget, arbejdes der struktureret, anerkendende men konsekvent, og med tydeliggørelse af de fastsatte mål.

Gennem struktur, sammenhæng i indsatsen og med fokus på de interpersonelle processer, skabes et stærkt grundlæggende fundament i relations-opbygningen.

Mentorer og støtte-kontaktpersoner

Life Changes tilbyder støttekontaktperson-ordninger, mentoring, afklarings- og vejledningsforløb samt opkvalificeringsforløb. Vi har fokus på socialisering og resocialisering, samtidig med et uddannelses- og beskæftigelsesfagligt fokus til socialt udsatte og/eller kriminalitetstruede borgere.

Life Changes arbejder målrettet med borgerens socialisering og har i lige så høj grad en ambition om, at få borgeren i gang med uddannelse eller ordinært arbejde – og ikke kun en virksomhedspraktik.

Borgerne tilbydes forløb, hvor motivation, socialisering og kompetenceudvikling er implicitte fokuspunkter, der har til hensigt at styrke muligheden for ordinær uddannelse og beskæftigelse.

Vi sørger helt konkret for praktikpladser med henblik på fastansættelse ved hjælp af vores omfattende netværk af erhvervsvirksomheder, og vores erfaring og kompetencer med dette.

Vi gør os umage med at vælge en fast mentor/støtte-kontaktperson, som matcher borgeren og kender borgerens særlige vanskeligheder og behov.

Et forløb med Life Changes er en garanti for at borgeren får en mentor, der altid er tilgængelig, og som i modsætning til frivillige mentorer er forpligtet og dedikeret til at følge forløbet helt til dørs, så kommunen er sikret den samme mentor.

I alle vores forløb har mentor (evt. blot kort) telefonisk kontakt med sin mentee alle hverdage.

Samarbejde med virksomheder

Vi har et stort netværk af erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder på Sjælland og Falster. Vores erfaring viser, at vi gennem vores samarbejde med de forskellige virksomheder, at vi er i stand til at hjælpe vores ledige ud i relevante praktikforløb, som øger borgerens tro på sig selv og dennes lyst til at finde det helt rigtige job, få den rigtige læreplads eller påbegynde den uddannelse han/hun brænder for.

Vores virksomhedskonsulenter, som har ansvar for praktikpladser og afsøgning af jobmuligheder, har særligt indgående kendskab til virksomheder og praktik- og jobmulighederne i området Sjælland og og Lolland Falster.

Vores øvrige konsulenter udbygger og styrker løbende, i samarbejde med virksomhedskonsulenten og andre vigtige samarbejdspartnere. Vi arbejder konstant på at få virksomheder til at byde ind og tage ansvar, og på at få virksomhedsindehaverne til at tilbyde en kortere praktik som efterfølgende skal resultere i et job.

Lovgivning

Vi arbejder bl.a. inden for følgende lovgivninger:

• Lov om aktiv beskæftigelses indsats (LAB) samt Lov om aktiv    socialpolitik (LAS).

• Mentorstøtte jf. LAB § 31,

• Vejledning og afklaringsforløb jf. LAB § 32

• Opkvalificeringsforløb jf. LAB § 34

• Støttekontaktperson jf. LAS § 85

• Efterværn jf. LAS § 76

 

Dokumentation

Life Changes vægter dokumentation og evaluering meget højt. Vi dokumenterer borgerens udvikling og behov til overfor samarbejdspartnere, således at de kan følge progressionen i forhold til de opstillede mål og derigennem træffe beslutninger vedrørende det videre forløb. Vi benytter et webbaseret dokumentationssystem, der overholder bestemmelserne i Persondataloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Dokumentationssystemet er godkendt af Datatilsynet.