Baneer
Tilbage til oversigten

Exit-forløb for borgere mellem 14-30 år

Life Changes’ formål er at sætte ind med en effektiv indsats ved at motivere, hjælpe og støtte borgere, der ønsker at bryde med deres kriminelle fortid og miljø.

I Life Changes arbejder vi med reaktive og proaktive indsatser for at skabe et helhedsorienteret forløb, der bryder med den negative spiral. Forløbet bygger på en struktureret indsats, som følger en fast og prædefineret skabelon, der skaber de bedste forudsætninger for at komme tættere på beskæftigelse eller uddannelse.

I Life Changes arbejder vi med borgere, der ønsker at komme ud af bande- eller rockermiljøet i intensive exit-forløb.

Det kræver en omfattende helhedsorienteret indsats, hvor der tages hånd om juridiske, gældsmæssige og familiemæssige problemer, hvor der opbygges et nyt netværk, hvor der tilbydes intensiv hjælp og ikke mindst med en gennemgående mentor, der kender miljøet.

Et bande- og rocker exit handler ikke bare om at stoppe med at begå kriminalitet. I stedet handler det for borgeren om at opgive hele sit netværk. Det handler om at opgive alt, man kender og er tryg ved. At kunne gøre det kræver en total ændring af ens mindset, for at det lykkes.

Forudsætningen, for at dette kan lade sig gøre, er:

 • en indsats, som har fokus på at strukturere forandringsprocessen
 • en hjælp til og fastholdelse af borgeren i de skridt, der er nødvendige til at opnå målet
 • borgeren er klar til forløbet og indstillet på at lægge sin kriminelle fortid bag sig.

Vi kan på få dage (og i nogle tilfælde timer) indlejre borgere i vores exit-forløb. Vores første udgangspunkt er at finde en mentor, som matcher borgerens primære behov, og som kan skabe en tillidsfuld relation til borgeren, hvorefter vi i samarbejde med borgeren fastlægger indsatsen og forløbet. 

Vi skeler ikke til borgerens alder, eller hvor dybt engageret borgeren er i sin kriminalitet og bande- eller rockergruppe. Det, der er vigtigt for os, er, at borgeren er klar til forløbet og til at lægge sin kriminelle fortid bag sig.

Når en borger med bande- eller rockertilknytning ønsker at forlade miljøet, er det vigtigt at handle hurtigt og effektivt og med skarpt fokus på resocialisering. Resocialiseringen indebærer mange elementer, og det er blandt andet nødvendigt at anerkende borgerens værd uden for banden eller rockergruppen, ligesom det kan være nødvendigt med misbrugskonsulenter, traumebehandling, psykologhjælp og en trussels-vurdering.

Vi sætter borgeren først – altid

Vi har altid klar til at gribe ind, når borgeren har behov for det, hvorfor vi udover hverdage og aftener også er tilgængelige lørdag eller søndag nat, hvis der er brug for støtte der. Det er vigtigt for os, at mentoren altid er til rådighed, da vi ved, at det tidligere bandemedlem kan have akut brug for en støtte, når behovet for hjælp opstår.

Vi medbringer ekstra ressourcer, så vi er klar til at sætte hurtigt ind med de rette specialister og kompetencer på alle tidspunkter i forløbet. Vi fokuserer på borgerens problematikker og eventuelle traumer, og vi sørger for et effektivt efterværn. Efterværnet er ifølge vores erfaring vigtigt, fordi der er en stor risiko for, at borgeren får tilbagefald, hvis indsatsen afsluttes for tidligt. Vi tror af samme grund på, at der skal være et længerevarende efterværn, som er tilgængeligt, når forløbet er afsluttet.

Samarbejde på tværs af instanser

Vi samarbejder med alle relevante faglige institutioner, og vi har tæt kontakt til Politi, Kriminalforsorgen og borgerens kommune. Sammen med borgeren og de offentlige instanser udarbejder vi en handlingsplan for borgeren, som borgeren godkender og er indforstået med, og som skaber overblik for alle parter.

Planen er individuel og helhedsorienteret. Succeskriteriet for forløbet er selvforsørgelse gennem job eller uddannelse, et sundt kriminalitetsfrit netværk og egen bolig. Derfor er det vigtigt for os at involvere alle relevante aktører, så alle kompetencer bliver udnyttet. Vi arbejder altid ud fra borgerens udgangspunkt, og planen revideres løbende i takt med borgerens udvikling, ligesom den kan forlænges ved behov.

Planen vil altid indeholde mentorstøtte og kan blandt andet også indebære:

 • hjælp til at finde beskæftigelse eller uddannelse
 • hjælp til at finde bolig
 • hjælp og støtte til at komme ud af misbrugsproblemer, herunder samarbejde med misbrugscentre og afklaring i forhold til hvorfor misbruget er opstået
 • hjælp til at løse juridiske problemstillinger
 • traumebehandling
 • gældsrådgivning
 • hjælp til at fjerne uønskede tatoveringer
 • Støtte, vejledning og bisidder ved screening og udredning ved mistanke om ADHD, PTSD eller andre opmærksomheds- eller personlighedsforstyrrelser
 • psykologsamtaler med fokus på PTSD, angst, ADHD og andre diagnoser
 • risikovurderinger
 • hjælp til at afkode familiære problemstillinger, herunder samværsproblemer til børn og parrelationer

Løbende risiko- og trusselsvurdering

Det er vigtigt for os hele tiden at være opmærksomme på borgerens risici med hensyn til borgerens forsvarsmekanismer og handlemønstre samt med hensyn til borgerens umiddelbare fare som tidligere medlem af en bande- eller rockergruppe.

Vi møder i vores arbejde borgere, der kan være udfordret i deres evne til at vurdere deres egen sikkerhed og varetage den fyldestgørende. Dette skal i visse tilfælde indlæres. Her er vi især omhyggelige med at sikre borgerens sikkerhed, så vi ikke slipper borgeren for tidligt i forløbet.

Vores forløb har af samme grund ikke en slutdato, da vi erfarer, at borgere slipper ud af miljøet på forskellige måder og i forskellige tempi.

Borgeren kan flyttes fysisk fra det betændte miljø

Viser det sig i forhold til risiko for tilbagefald eller som del af trusselsvurderingen fordelagtigt at flytte borgeren til en anden landsdel, er det også muligt i vores exit-forløb. Vi har mentorer over hele landet og har derfor mulighed for at hjælpe borgeren, uanset hvor borgeren befinder sig på tidspunktet for forløbets start med mulighed for flytning under forløbet.

Relokalisering er én metode at resocialisere en borger på, hvor borgeren bliver fysisk fjernet fra miljøet. Det er en effektiv måde at lade borgeren komme ud af et eventuelt misbrug, således at borgeren bedre kan fokusere på sig selv uden for banden eller rockergruppen. I Life Changes tilbyder vi derfor et mentorforløb, hvor en mentor tager borgeren med i sommerhus i et 1-1-forløb over en kortere eller længere periode. Det er en intens indsats, som ikke kan kopieres af offentlige aktører.

Efter relokaliseringen følger vi borgeren tæt, så borgeren fortsat bliver socialiseret på ny i samarbejde med en mentor. Vi er tilgængelige for borgeren alle ugens dage på alle tidspunkter, for det er vores erfaring, at nattetimerne og weekenderne er væsentlige brændpunkter, hvor vi skal være forberedte på tilbagefald og/ eller møder med gamle venner og bekendte fra miljøet.

ADHD – Struktur og navigation

Mange i vores målgrupper lider af ADHD og PTSD, udviklingstraumer og/ eller andre adfærdsforstyrrelser. Vi tilbyder derfor strukturerede forløb for borgeren. Vores mentorer er særligt kvalificerede til at afhjælpe borgeren med at håndtere og navigere i et liv og en hverdag med ADHD. Inden for dette felt arbejder vi med psyko-edukation, kognitive redskaber og visualiseringsteknikker som pædagogisk metode for at styrke affektregulering ligesom vi har fokus på hverdagsmestring.

Undersøgelser peger på, at mange indsatte ofte lider af ubehandlet ADHD. En ubehandlet ADHD går hånd i hånd med misbrug af forskellig art, hvorfor selvmedicinering er hyppig i denne målgruppe. Hvis der er grundlag for diagnosen, bliver der taget udgangspunkt i den.

Borgere med ADHD har særligt brug for en udbredt grad af struktur i hverdagen for at kunne håndtere en normal tilværelse.

Vi tilbyder en håndsrækning til at opnå den nødvendige struktur, der skal til for at leve uden det kaos, ADHD og PTSD ellers kan forår­sage. Ved at undgå dette kaos fremmes borgeren i en positiv retning og får en oplevelse af øget selvværd. Når borgeren igen har troen på sig selv, kan vi hjælpe og støtte til at bestige de ”bjerge”, som ellers har været uoverskuelige.

Borgeren kan igennem denne proces få skabt en ny fortælling om sig selv og få aflagt en negativ dominerende fortælling. Oftest er det et sådant negativt narrativ, der er med til at danne grundlaget for en identitet som bande- eller rockermedlem.

Mentorerne

Life Changes’ mentorer har som minimum en socialfaglig baggrund; alle med relevante kompetencer inden for et bredt spektrum. Vi har et korps af mentorer med stor erfaring med mennesker med ADHD, misbrug, trau­mer, PTSD og lignende vanskeligheder. Mentorerne har alle erfaring med borgere, der kommer fra udsatte miljøer.

Vi har men­torer med speciale i traumebehandling der kan hjælpe borgeren med at forstå, hvor eventuelle barrierer stammer fra.

Flere har stor erfaring og uddannelser i ADHD-regi, herunder familie-be­handling, som i sin enkelthed går ud på at lære den pågældende at leve og navigere i verden med ADHD som et vilkår (se afsnit om ADHD).

Vores mentorer ved derfor, hvordan man bedst muligt opnår en god og sund kontakt til borgeren. Personlig kemi er yderst vigtigt i forhold til borgerens udviklingsmiljø. Derfor er netop kemien en af grundstenene i, hvem der tildeles som mentor.

Vores pædagogiske praksis

Life Changes arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og en pædagogisk praksis, der baserer sig på anerkendende tilgang og tankerne omkring KRAP samt delelementer af narrativ praksis. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, bar­rierer og aktuelle livssituation.

Vores arbejde er præget af afdækning af psykosociale problemstillinger og opstilling af handleplaner i relation hertil. Procesværktøjer er tætte, håndholdte, individuelle samtaleforløb, hjælp til strukturering af hverd­agen, samt kontakt og samarbejde med involverede parter og andre væsentlige aktører.

Forløbet har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklaring af borgerens faglige, sproglige og personlige udvikling. Den helhedsori­enterede plan består i, at vi ved brug af den definerede pædagogiske praksis skaber en god relation til den enkelte borger.

Når relationen er opbygget, arbejdes der struktureret og anerkendende, men konsekvent og med tydeliggørelse af de fastsatte mål. Gennem struktur og sammenhæng i indsatsen, og med fokus på de interpersonelle processer, skabes et stærkt grundlæggende fundament i relationsopbygningen.

Vil du høre nærmere? Så er der mulighed for at rekvirere det fulde forløb ved henvendelse til info@lifechanges.dk