Baneer

Udbytte af forløbene

Vi tilbyder forskellige forløb målrettet forskellige borgere. Forløbene har som fælles udgangspunkt, at de skal sikre, at borgeren udvikler de nødvendige kompetencer for at indgå i samfundet. Det er en forudsætning for, at borgeren kan gennemføre praktik, uddannelses – og jobforløb. Når den grundlæggende socialisering er på plads, er borgeren bedre sikret mod tilbagefald til kontanthjælp, misbrug og kriminalitet.

Erfaringer viser, at mange borgere ryger tilbage i kontanthjælpssystemet på trods af skolegang og arbejdspraktikker, og at de ønsker forandring. Det skyldes blandt andet efter vores opfattelse i mange tilfælde, at de mangler grundlæggende socialiseringsfærdigheder.

Udover at borgeren kan have svært ved at gennemføre en uddannelse eller et job, kan de manglende socialiseringsfærdigheder medføre højere risiko for at opleve usikkerhed, mindreværd, ensomhed og angst. De har ofte problemer med at afkode og forstå de sociale spilleregler, og mange reagerer med panik og uhensigtsmæssig adfærd i de situationer, hvor der er forventninger og krav til dem. Dette fører til en øget risiko for tilbagefald til kriminalitet og misbrug. Vi hos Life Changes giver dem redskaberne til at skabe den nødvendige forandring i deres liv– og vi holder dem fast og følger op, så vi sikrer at både borger og samfund får et langtidsholdbart udbytte af forløbet.

Lovgivning

Vi arbejder bl.a. inden for følgende lovgivninger:

• Lov om aktiv beskæftigelses indsats (LAB) samt Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
• Mentorstøtte jf. LAB § 31
• Vejledning og afklaringsforløb jf. LAB § 32
• Opkvalificeringsforløb jf. LAB § 34
• Støttekontaktperson jf. LAS § 85
• Efterværn jf. LAS § 76

Vores pædagogiske praksis

Vi bruger anerkendende tilgang som pædagogisk praksis. Vi tager udgangspunkt i tankerne omkring KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik). Der er en sammenhæng mellem indholdet i jobplanen, sammenspillet mellem mentor og borgeren og den drivkraft, han eller hun viser for forandring.

Vores forløb har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklaring af borgernes faglige, sproglige og personlige udvikling. Den helhedsorienterede plan består i, at vi skaber en god relation til den enkelte borger med afsæt i den pædagogiske praksis. Et stærkt fundament i relationen opbygges gennem struktur, sammenhæng i indsatsen og fokus på interpersonelle processer.

Når relationen er opbygget, arbejdes der struktureret, anerkendende, men konsekvent, og de fastsatte mål tydeliggørelse.

Mentorer og støtte-kontaktpersoner

Life Changes tilbyder støttekontaktperson-ordninger, mentoring, afklarings- og vejledningsforløb samt opkvalificeringsforløb.

Borgerne tilbydes forløb, hvor motivation, socialisering og kompetenceudvikling er fokuspunkter, der har til hensigt at styrke muligheden for ordinær uddannelse og beskæftigelse. Helt konkret sørger vi for praktikpladser med henblik på fastansættelse ved hjælp af vores omfattende netværk af erhvervsvirksomheder og vores erfaring og kompetencer med dette.

Vi gør os umage med at vælge en fast mentor/støtte-kontaktperson, som matcher borgeren og kender borgerens særlige vanskeligheder og behov.

Et forløb med Life Changes er en garanti for at borgeren får en mentor, der altid er tilgængelig. I modsætning til frivillige mentorer er vores mentorer forpligtet og dedikeret til at følge forløbet helt til dørs. I alle vores forløb har mentor (evt. blot kort) telefonisk kontakt med sin mentee alle hverdage.

Samarbejde med virksomheder

Vi har et stort netværk af erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder på Sjælland og Falster. Vores erfaring viser, at vi er i stand til at hjælpe borgerne ud i relevante praktikforløb gennem vores samarbejde med forskellige virksomheder. At komme i beskæftigelse øger troen på dem selv og lyst til at finde det helt rigtige job, få den rigtige læreplads eller påbegynde den uddannelse, han eller hun brænder for. Vi arbejder på, at den kortere praktik efterfølgende skal resultere i et job.

Vores virksomhedskonsulenter, som har ansvar for praktikpladser og afsøgning af jobmuligheder, har særligt indgående kendskab til virksomheder og praktik- og jobmulighederne i området Sjælland og Lolland Falster. De øvrige konsulenter udbygger og styrker løbende i samarbejde med virksomhedskonsulenten og andre vigtige samarbejdspartnere. 

Dokumentation

Life Changes vægter dokumentation og evaluering meget højt. Vi dokumenterer borgerens udvikling og behov overfor samarbejdspartnere. På den måde kan de følge progressionen i forhold til de opstillede mål og derigennem træffe beslutninger vedrørende det videre forløb.

Vi benytter et webbaseret dokumentationssystem, der overholder bestemmelserne i Persondataloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Dokumentationssystemet er godkendt af Datatilsynet.

Life Changes’ samarbejdsværdier

Lovlighed

Hos Life Changes prioriterer vi lovlighed højt og overholder reglerne om blandt andet persondatabeskyttelse. Vi følger altid god forvaltningsskik og sætter den enkelte borgers retssikkerhed øverst.

Sandhed

Vores første forpligtelse er altid at fortælle sandheden. Det er kun ved at være åbne og ærlige, at vi kan få et løsningsorienteret udgangspunkt for ethvert samarbejde. Vi er derfor altid åbne over for de eventuelle fejl, vi måtte lave. Vi er også pragmatiske i forhold til tvivl og misforståelser i samarbejdet.

Faglighed

Det er vores livsnerve at sikre en høj faglighed i arbejdet med de unge. Vi kan ikke arbejde systematisk med de unges behov og sikre dem en god behandling uden den høje socialfaglighed, der flytter dem ud af deres problemer.

Ansvar og ledelse

Ansvarlighed overfor borgeren og samarbejdet er essentiel dyd for Life Changes. Vi giver ikke op på de unge, og vi gør den ekstra indsats, der sikrer, at vi når de mål, vi har udformet i samarbejde.

Partipolitisk neutralitet

Vi lever op til den demokratiske forudsætning for et samarbejde med den offentlige forvaltning, fordi vi har en partipolitisk neutralitet. Det er vigtigt for os at holde den samme neutralitet for at sikre et godt samarbejde.

Udvikling og samarbejde

Vi tror meget på udvikling igennem samarbejde. Vi har ikke alle svarene og løsningerne på forhånd, men vi er altid indstillede på at lytte og udvikle os i samspil med vores samarbejdspartners input og faglighed. Det er den bedste måde for os at konstant at udvikle og forbedre os til gavn for de enkelte borgere og samfundet som helhed.

Life Changes arbejder på at løse FN’s verdensmål

FN’s verdensmål forpligter stater at leve op til verdensmålene, mens vi hos Life Changes hjælper med at opfylde nogle af målene på individniveau. I det følgende kan du læse, hvilke hoved– og delmål samt dertilhørende indikatorer, vi forsøger at løse igennem vores arbejde. Delmålene og indikatorerne underbygger, hvordan man kan leve op til hovedmålene.                                                                                                                        

Vi hos Life Changes har det enkelte menneske i centrum i forhold til det enkelte verdensmål. Vi har en helhedsorienteret indsats, da vi forsøger at løfte udsatte unge ved at arbejde på flere fronter, og vores arbejde hænger på den måde sammen med flere forskellige verdensmål. Vi har for øje, at det enkelte menneske både har forpligtelser og rettigheder i det samfund, det er en del af.

 Vi gør de unge uddannelsesparate (mål4) ved at forbedre deres sociale trivsel (mål 3), og dermed baner vi vejen for anstændige jobs og vækst (mål 8). Det gør vi ved stærkt samarbejdende partnerskaber mellem det offentlige, private og civilsamfundet (mål 17). Det er med til at styrke institutionerne og skabe et mere fredeligt og retfærdigt samfund (mål 16). 

I Life Changes arbejder vi med en 70 % succesrate i forhold til at blive socialiseret i samfundet. Dvs. at de enten færdiggøre en ungdomsuddannelse, får et arbejde eller kommer i lære. Derudover tilegner de sig en ikke-voldig adfærd, reducere misbrug og fængselsophold. Dette gøres i et kontinuerligt styrket samarbejde mellem offentligt-, privat- og civilsamfundssamarbejde.