Baneer

Udbytte af forløbene

Vi tilbyder forskellige målrettede forløb, der skal sikre, at borgeren udvikler de kompetencer, der skal til for at kunne begå sig i vores samfund og som er en forudsætning for at kunne gennemføre praktik, uddannelse- og jobforløb. Ved at sikre, at den grundlæggende socialisering er på plads først, er borgeren bedre sikret mod tilbagefald til kontanthjælp, misbrug og kriminalitet. Når borgere, på trods af skolegang og arbejdspraktikker, stadig ryger tilbage i kontanthjælpssystemet, er det efter vores opfattelse bl.a. fordi de mangler grundlæggende socialiseringsfærdigheder eller træning i disse.

Disse manglende kompetencer gør, at de er i højere risiko for at opleve usikkerhed, mindreværd, ensomhed og angst. De har ofte problemer med at afkode og forstå de sociale spilleregler, og mange reagerer med panik og uhensigtsmæssig adfærd i de situationer, hvor der er forventninger og krav til dem. Dette fører til en øget risiko for tilbagefald til kriminalitet og misbrug.

Ønsket om forandring bliver let uoverskueligt for disse borgere, da de mangler redskaberne til at skabe forandring i eget liv. Derfor opgiver mange og bliver således fastholdt i kontanthjælpssystemet eller i kriminalitet. Disse redskaber giver vi dem – og vi holder dem fast og følger op, så vi sikrer at både borger og samfund får et langtidsholdbart udbytte af forløbet.

Lovgivning

Vi arbejder bl.a. inden for følgende lovgivninger:

Lov om aktiv beskæftigelses indsats (LAB) samt Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
Mentorstøtte jf. LAB kap. 26, jf. § 167 - 170
Støttekontaktperson jf. LAS §85 
Efterværn jf. LAS §76
Serviceloven § 52, stk. 3

Vores pædagogiske praksis

Life Changes arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og en pædagogisk praksis, der baserer sig på anerkendende tilgang og tankerne omkring KRAP. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, barrierer og aktuelle livssituation. Vores arbejde er præget af afdækning af psykosociale problemstillinger og opstilling af handleplaner i relation hertil.

Procesværktøjer er tætte, håndholdte, individuelle samtaleforløb, hjælp til strukturering af hverdagen, samt kontakt og samarbejde med involverede parter og andre væsentlige aktører. Alle mentorer er erfarne i observation og skriftlig dokumentation.

Vi bruger flere former for redskaber ud over traditionel mentoring; bl.a. arbejder vi med kreativitet gennem musik, tekstproduktion, graffiti, skateboards og håndværk, som terapeutiske redskaber. Gennem det kreative arbejde får borgeren nye muligheder for at udtrykke sig og bearbejde sine oplevelser og følelser.

Både undersøgelser og erfaring viser desuden, at kreative metoder øger succesoplevelsen hos udsatte borgere.

Vores forløb har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklaring af borgernes faglige, sproglige og personlige udvikling. Den helhedsorienterede plan består i, at vi ved brug af den definerede pædagogiske praksis skaber en god relation til den enkelte borger. Når relationen er opbygget, arbejdes der struktureret, anerkendende men konsekvent, og med tydeliggørelse af de fastsatte mål. Gennem struktur, sammenhæng i indsatsen og med fokus på de interpersonelle processer, skabes et stærkt grundlæggende fundament i relationsopbygningen.

Mentorer og støtte-kontaktpersoner

Life Changes har op til 15 mentorer og behandlere tilknyttet, og tilbyder støttekontaktperson-ordninger, mentoring, afklarings- og vejledningsforløb samt opkvalificeringsforløb. Vi har fokus på socialisering og resocialisering, samtidig med et uddannelses- og beskæftigelsesfagligt fokus til socialt udsatte og/eller kriminalitetstruede borgere.

Life Changes arbejder altså målrettet med borgerens socialisering og har i lige så høj grad en ambition om, at få borgeren i gang med uddannelse eller ordinært arbejde – og ikke kun en virksomhedspraktik.

Borgerne tilbydes forløb, hvor motivation, socialisering og kompetenceudvikling er implicitte fokuspunkter, der har til hensigt at styrke muligheden for ordinær uddannelse og beskæftigelse. Vi sørger helt konkret for praktikpladser med henblik på fastansættelse ved hjælp af vores omfattende netværk af erhvervsvirksomheder, og vores erfaring og kompetencer med dette.

Life Changes’ mentorer har alle en socialfaglig baggrund, med relevante specifikke kompetencer og stor erfaring med målgrupperne.

De har desuden mangeårig erfaring med transformationsprocesser, som i jobsammenhænge understøttes af en stor ind sigt i arbejdsmarked og erhvervsliv både i offentlig og privat regi.

Vores mentorer har enten solid erfaring med og indsigt i andre kulturer og religioner. Flere er enten selv vokset op, eller har boet, i udsatte boligområder og haft deres gang i belastede miljøer eller har oplevet det kriminelle miljø på tætteste hold.

Vi gør os umage med at vælge en fast mentor/støtte-kontaktperson, som matcher borgeren og kender borgerens særlige vanskeligheder og behov. Et forløb med Life Changes er en garanti for at borgeren får en mentor, der altid er tilgængelig, og som i modsætning til frivillige mentorer er forpligtet og dedikeret til at følge forløbet helt til dørs, så borgeren er sikret den samme mentor.

I alle vores forløb er der mulighed for, at mentor og borgeren har telefonisk eller sms-kontakt, hvis det er relevant.

Samarbejde med virksomheder

Vi har et stort netværk af erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder i hele Danmark.

Vores erfaring viser, at vi gennem vores samarbejde med de forskellige virksomheder, er i stand til at hjælpe vores ledige ud i relevante praktikforløb, som øger borgerens tro på sig selv og lyst til at finde det helt rigtige job, få den rigtige læreplads eller påbegynde den uddannelse han/hun brænder for.

Vores virksomhedskonsulenter, som har ansvar for praktikpladser og afsøgning af jobmuligheder, har særligt indgående kendskab til virksomheder og praktik- og jobmulighederne i området Sjælland . Vores virksomhedskonsulenter udbygger og styrker løbende, i samarbejde med mentorerne og andre vigtige samarbejdspartnere, vores landsdækkende erhvervsnetværk.

Vi arbejder konstant på at få virksomheder til at byde ind og tage ansvar, og på at få virksomhedsindehaverne til at tilbyde en kortere praktik og læreplads som efterfølgende skal resultere i et job.

Dokumentation

Life Changes vægter dokumentation og evaluering meget højt. Vi dokumenterer borgerens udvikling og behov overfor samarbejdspartnere. På den måde kan de følge progressionen i forhold til de opstillede mål og derigennem træffe beslutninger vedrørende det videre forløb.

Vi benytter et webbaseret dokumentationssystem, der overholder bestemmelserne i Persondataloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Dokumentationssystemet er godkendt af Datatilsynet.

Life Changes' samarbejdsværdier

Lovlighed
Hos Life Changes prioriterer vi lovlighed højt og overholder reglerne om blandt andet persondatabeskyttelse. Vi følger altid god forvaltningsskik og sætter den enkelte borgers retssikkerhed øverst.

Sandhed
Vores første forpligtelse er altid at fortælle sandheden. Det er kun ved at være åbne og ærlige, at vi kan få et løsningsorienteret udgangspunkt for ethvert samarbejde. Vi er derfor altid åbne over for de eventuelle fejl, vi måtte lave. Vi er også pragmatiske i forhold til tvivl og misforståelser i samarbejdet.

Faglighed
Det er vores livsnerve at sikre en høj faglighed i arbejdet med de unge. Vi kan ikke arbejde systematisk med borgernes behov og sikre dem en god behandling uden den høje socialfaglighed, der flytter dem ud af deres problemer.

Ansvar og ledelse
Ansvarlighed over for borgeren og samarbejdet er essentielle dyder for Life Changes. Vi giver ikke op på vores borgere, og vi gør den ekstra indsats, der bedst muligt sikrer, at vi når de mål, vi har udformet i samarbejdet.

Partipolitisk neutralitet
Vi lever op til den demokratiske forudsætning for et samarbejde med den offentlige forvaltning, fordi vi har en partipolitisk neutralitet. Det er vigtigt for os at holde den samme neutralitet for at sikre et godt samarbejde.

Udvikling og samarbejde
Vi tror meget på udvikling igennem samarbejde. Vi har ikke alle svarene og løsningerne på forhånd, men vi er altid indstillede på at lytte og udvikle os i samspil

Life Changes arbejder på at løse FN´s verdensmål

Life Changes arbejder på at løse FN’s verdensmål. FN’s verdensmål forpligter stater at leve op til verdensmålene.

Hos Life Changes hjælper vi med at opfylde nogle af målene på individniveau. I det følgende kan du læse, hvilke hoved– og delmål samt dertil hørende indikatorer, vi forsøger at løse igennem vores arbejde. Delmålene og indikatorerne underbygger, hvordan man kan leve op til hovedmålene.

Vi har det enkelte menneske i centrum i forhold til det enkelte verdensmål. Vi yder en helhedsorienteret indsats, da vi forsøger at løfte udsatte borgere ved at arbejde på flere fronter, og vores arbejde hænger på den måde sammen med flere forskellige verdensmål. Vi har for øje, at det enkelte menneske både har forpligtelser og rettigheder i det samfund, det er en del af.

Life Changes gør borgerne uddannelsesparate (mål 4) ved at forbedre deres sociale trivsel (mål 3). Dermed baner vi vejen for anstændige jobs og vækst (mål 8). Vi arbejder med en 70 % succesrate i forhold til at blive socialiseret i samfundet.

Dvs. at de enten færdiggør skolegang, en ungdomsuddannelse, får et arbejde eller kommer i lære. Derudover tilegner de sig en ikke-voldelig adfærd, reducerer misbrug og fængselsophold.

Det gør vi ved stærkt samarbejdende partnerskaber mellem det offentlige, private og civilsamfundet (mål 17). Det er med til at styrke institutionerne og skabe et mere fredeligt og retfærdigt samfund (mål 16).