Baneer

Udbytte af forløbene

Vi tilbyder forskellige målrettede forløb, der hjælper socialt udsatte borgere med at udvikle de kompetencer, der skal til for at kunne begå sig i vores samfund, og som er en forudsætning for at kunne gennemføre praktik eller uddannelse- og/ eller jobforløb. Ved at sikre at den grundlæggende socialisering er på plads først, er borgeren bedre sikret mod tilbagefald til kontanthjælp, misbrug og kriminalitet. Når socialt udsatte borgere på trods af gennemført skolegang og/ eller arbejdspraktikker stadig ryger tilbage i kontanthjælpssystemet, er det efter vores opfattelse bl.a., fordi de mangler grundlæggende socialiseringsfærdigheder eller træning i disse.

Disse manglende kompetencer gør, at borgerne er i højere risiko for at opleve usikkerhed, mindreværd, ensomhed og angst. De har ofte problemer med at afkode og forstå de sociale spilleregler, og mange reagerer med panik og uhensigtsmæssig adfærd i situationer, hvor der er forventninger og krav til dem.

Dette fører til en øget risiko for tilbagefald til kriminalitet og misbrug. Ønsket om forandring bliver nemt uoverskueligt for disse borgere, da de mangler redskaberne til at skabe forandring i eget liv. Mange opgiver og bliver således fastholdt i kontanthjælpssystemet, misbrugsvaner eller i kriminalitet.

Vi giver dem de rette redskaber, og vi fastholder dem og følger op, så vi sikrer, at både borgeren og samfundet får et langtidsholdbart udbytte af forløbet.

Lovgivning

Vi arbejder inden for følgende lovgivninger:

• Lov om aktiv beskæftigelses indsats (LAB) samt Serviceloven (SEL)
• Mentorstøtte jf. LAB kap. 26, jf. §167 - 170,
• Støttekontaktperson SEL jf. §85
• Efterværn SEL jf. §76
• Støttekontaktperson SEL jf. §52, stk. 3

Vores pædagogiske praksis

I Life Changes arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn og en pædagogisk prak­sis, der baserer sig på anerkendende tilgang og tankerne omkring KRAP. Vi ta­ger altid udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, barrierer og aktuelle livssituation.

Vores arbejde er præget af afdækning af psykosociale problemstillinger for socialt udsatte borgere og op­stilling af handleplaner i relation hertil. Procesværktøjer er tætte, håndholdte, individuelle samtaleforløb, hjælp til strukturering af hverdagen, samt kontakt og samarbejde med involverede parter og andre væsentlige aktører. Alle men­torer er erfarne i observation og skriftlig dokumentation.

Vi bruger flere former for redskaber ud over traditionel mentoring; bl.a. ar­bejder vi med kreativitet som musik, tekstproduktion, graffiti, skateboards og håndværk som terapeutiske redskaber, såfremt det giver mening for borgeren. Gen­nem det kreative arbejde får borgeren en ny mulighed for at udtrykke sig selv og bearbejde sine oplevelser og følelser. Både undersøgelser og erfaring viser, at kreative metoder øger succesoplevel­sen hos socialt udsatte unge og andre borgere.

Vores forløb har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklaring af borgernes faglige, sproglige og personlige udvikling.

Den helhedsorienterede plan består i, at vi ved brug af den definerede pæda­gogiske praksis skaber en god relation til den enkelte borger. Når relationen er opbygget, arbejdes der struktureret og anerkendende men konsekvent og med tydeliggørelse af de fastsatte mål.

Gennem struktur, sammenhæng i indsatsen og med fokus på de interperso­nelle processer skabes et stærkt grundlæggende fundament i relationsopbyg­ningen.

Mentorer og støttekontaktpersoner

Life Changes har op til 15 mentorer og behandlere tilknyttet, som tilbyder støttekontaktpersonordninger, mentoring, afklarings- og vejledningsforløb samt opkvalificeringsforløb. Vi har fokus på socialisering og resocialisering, samtidig med et uddannelses- og beskæftigelsesfagligt fokus til socialt udsatte og/ eller kriminalitetstruede borgere. Vi arbejder altså målrettet med borgerens socialisering, og vi har i lige så høj grad en ambition om at få borgeren i gang med uddannelse eller ordinært arbejde – og ikke kun en virksomhedspraktik.

Borgerne tilbydes et forløb, hvor motivation, socialisering og kompetenceudvikling er implicitte fokuspunkter, der har til hensigt at styrke muligheden for ordinær uddannelse og beskæftigelse.Vi kan ved hjælp af vores omfattende netværk af erhvervsvirksomheder og vores erfaring med arbejdsmarkedsforhold bl.a. stå for fremskaffelse af praktikpladser med henblik på fastansættelse.

Vi gør os umage med at vælge en fast mentor/ støttekontaktperson, som matcher borgeren og kender borgerens særlige vanskeligheder og behov.

Et  forløb hos Life Changes er en garanti for, at den socialt udsatte borger får en mentor, der altid er tilgængelig, og som i modsætning til frivillige mentorer er forpligtet og dedikeret til at følge forløbet helt til dørs, så borgeren er sikret den samme mentor. 

I alle vores forløb har mentor, hvis det er relevant, telefonisk eller sms kontakt med sin borger hver dag.

Samarbejde med virksomheder

Vi har et stort netværk af erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder i hele Danmark.

Vores erfaring viser, at vi gennem vores samarbejde med de forskellige virksomheder er i stand til at hjælpe vores borgere ud i relevante praktikforløb, som øger borgerens tro på sig selv og dennes lyst til at finde det helt rigtige job, få den rigtige læreplads eller påbegynde den uddannelse han/ hun brænder for.

I samarbejde med mentorerne og andre vigtige samarbejdspartnere udbygger og styrker vi løbende vores landsdækkende erhvervsnetværk. Vi arbejder konstant på at få virksomheder til at byde ind og tage ansvar og på at få virksomhedsindehaverne til at tilbyde en kortere praktik og læreplads, som efterfølgende skal resultere i et job.

Vi har stor og indgående indsigt i og erfaring med arbejdsmarkedsforhold og det private erhvervsliv.

Dokumentation

Life Changes vægter dokumentation og evaluering højt. Vi dokumenterer borgerens udvikling og behov overfor samarbejdspartnere. På den måde kan de følge progressionen i forhold til de opstillede mål og derigennem træffe beslutninger vedrørende det videre forløb.

Vi benytter et webbaseret dokumentationssystem, der overholder bestemmelserne i Persondataloven og de dertilhørende bekendtgørelser. Dokumentationssystemet er godkendt af Datatilsynet.

Life Changes' samarbejdsværdier

Lovlighed
Hos Life Changes prioriterer vi lovlighed højt og overholder reglerne om blandt andet persondatabeskyttelse. Vi følger altid god forvaltningsskik og sætter den enkelte borgers retssikkerhed øverst.

Sandhed
Vores første forpligtelse er altid at fortælle sandheden. Det er kun ved at være åbne og ærlige, at vi kan få et løsningsorienteret udgangspunkt for ethvert samarbejde. Vi er derfor altid åbne over for de eventuelle fejl, vi måtte lave. Vi er også pragmatiske i forhold til tvivl og misforståelser i samarbejdet.

Faglighed
Det er vores livsnerve at sikre en høj faglighed i arbejdet med de unge. Vi kan ikke arbejde systematisk med borgernes behov og sikre dem en god behandling uden den høje socialfaglighed, der flytter dem ud af deres problemer.

Ansvar og ledelse
Ansvarlighed over for borgeren og samarbejdet mellem borger og mentor er essentielle dyder for Life Changes. Vi giver ikke op på vores borgere, og vi gør den ekstra indsats, der bedst muligt sikrer, at vi når de mål, vi har udformet i samarbejdet.

Partipolitisk neutralitet
Vi lever op til den demokratiske forudsætning for et samarbejde med den offentlige forvaltning, fordi vi har en partipolitisk neutralitet. Det er vigtigt for os at holde den samme neutralitet for at sikre et godt samarbejde.

Udvikling og samarbejde
Vi tror på udvikling igennem samarbejde. Vi har ikke alle svarene og løsningerne på forhånd, men vi er altid indstillede på at lytte og udvikle os i samspil med vores samarbejdspartners input og faglighed.

Life Changes arbejder på at løse FN´s verdensmål

Hos Life Changes hjælper vi med at opfylde nogle af FN's verdensmål på individniveau. I det følgende kan du læse, hvilke hoved- og delmål samt dertilhørende indikatorer vi forsøger at løse igennem vores arbejde. Delmålene og indikatorerne underbygger, hvordan man kan leve op til hovedmålene.

Vi har det enkelte menneske i centrum i forhold til det enkelte verdensmål. Vi yder en helhedsorienteret indsats, da vi forsøger at løfte socialt udsatte borgere gennem indsatser på flere fronter, og vores arbejde hænger på den måde sammen med flere forskellige verdensmål. Vi har for øje, at det enkelte menneske både har forpligtelser og rettigheder i det samfund, det er en del af.

Life Changes gør borgerne uddannelsesparate (mål 4) ved at forbedre deres sociale trivsel (mål 3). Dermed baner vi vejen for anstændige jobs og vækst (mål 8). Vi arbejder med en 70 % succesrate i forhold til at blive socialiseret i samfundet.

Dvs. at borgerne enten færdiggør deres skolegang, gennemfører en ungdomsuddannelse, får et arbejde eller kommer i lære. Derudover tilegner de sig en ikke-voldelig adfærd, reducerer misbrug og fængselsophold.

Det gør vi ved stærkt samarbejdende partnerskaber mellem det offentlige, private og civilsamfundet (mål 17). Det er med til at styrke institutionerne og skabe et mere fredeligt og retfærdigt samfund (mål 16).