En god overgang fra fængsel til frihed

Af Katharina Granzow Jørgensen

En god løsladelse er afgørende for, at borgeren ikke vender tilbage til den kriminelle løbebane. Tal fra Danmarks statistik viser, at i 2012 begik 32 pct. af de løsladte en ny lovovertrædelse i løbet af to år. Life Changes tror på, at det er muligt at hjælpe flere ud af kriminalitet, hvis vi tænker anderledes.

Frygten for ikke at være god nok, er med til at skabe en uro for den løsladte borger om, hvorvidt borgeren kan klare livet uden for fængslets faste rammer. Mange ender tilbage i fængslet, da friheden kan være svær at magte og nogle aldrig har lært, hvordan man lever en normal hverdag uden for kriminalitet. Løsladte borgere har stor risiko for at ende som socialt udsatte, på grund af deres begrænsede muligheder for at skabe et nyt liv med en plettet straffeattest.

Life Changes tror på, at arbejde med mennesker som hele individer med alt, hvad det indebærer. For at, samfundet sikre en god overgang fra fængsel til frihed, kræves der langsigtet løsninger, hvor der handles på, hvordan løsladte borgere hjælpes videre i livet. 

Hvad går galt?

I dag er løsladelsesprocessen et samarbejde mellem kriminalforsorgen, fængslet og kommunen, som sammen skal sikre bedst mulige forudsætninger for borgeren i livet uden for fængslet. Dog ser vi i dag, at de principper, som er vedtaget som ”bedst mulige forudsætninger” er svære at efterkomme.

Trods gode intentioner, er kommunerne begrænset af manglende ressourcer og erfaring, hvilket udfordrer muligheden for at kunne løfte denne opgave. Der opleves en manglende intern kommunikation blandt forvaltningerne og strukturelle udfordringer. Kommunen bliver blandt andet informeret for sent om borgerens løsladelse, hvilket resulterer i forsinkelser som er afgørende for en god løsladelse. Life Changes erfaring viser, at et intensivt- og individuelt forløb er godt givet ud, da det giver en reel mulighed for at hjælpe borgere tilbage i samfundet, men gøres det halvhjertet, ender vi med ikke at hjælpe nogen.

Undersøgelser viser, at recidivrisikoen mindskes, hvis den løsladte får den støtte i form af målrettet resocialisering og en personlig mentor. For at kunne resocialiserer en borger, skal personen være socialiseret, hvorfor det kan være vanskeligt at hjælpe disse mennesker på den halve tid. Dette kræver tid, støtte og opmærksomhed. Det afgørende element for en succesfuld socialisering- eller resocialiseringsproces er en støtteperson, som kan sikre en målrettet handlingsplan, som er meningsgivende for den individuelle person.

Dette er ikke nyt, da det også er kriminalforsorgen- og kommunernes ambition, men målet forekommer vanskeligt at gøre til en realitet. De manglende ressourcer gør, at der bliver lavet hurtige løsninger og der er usikkerhed om, hvem der har ansvaret, hvornår. Dette resulterer i, at den løsladte bliver tabt på gulvet i systemet og derfor har større tilbøjelighed til at vende tilbage til gamle vaner.

Life Changes har erfaret, at hvis der skal sikres en varig succes, så skal der mere til end et ugentlig møde for at hjælpe disse borgere ud af kriminalitet. Det handler om at prioritere en indsats som virker, da den nuværende mellemvej både er et ressourcespild for samfundet og borgeren.

Den gode løsladelse

Borgerne med ønske om at komme ud af kriminalitet har ofte andre problemer, som fastholder dem i kriminalitet, hvorfor en helhedsorienteret indsats er afgørende for en god og varig løsladelse. Det er derfor nødvendigt med en kontaktperson, som er tilgængelig, når der er brug for det. Vi ved at støtte, motivation og coaching er det, som hjælper mennesker videre i deres liv, hvorfor Life Changes forløb er bygget på disse principper. Vi skal se fremad og rådgive om det videre liv. Dette indebærer blandt andet uddannelse og arbejde, samt guide borgeren om, hvordan man kommer dertil. Borgerne skal tilbydes assistance med alt det praktiske, så den løsladte ikke står alene med at følge livsstilsændringen til dørs.

Selvtillid og selvvæld viser sig at være en ”dealbreaker” for at blive- og forblive selvforsørgende. En anderkendende tilgang til den enkelte borger er en motivationsfaktor og selvtillidsforstærker, der samtidig sikre, at borgerne ikke føler sig som et nummer i rækken.

Det er altafgørende at være noget for nogen, hvorfor Life Changes er med til at forsøge at genskabe relationer til venner og familie med en konfliktmægler.

Praktiske anliggender som f.eks. gæld mm. er en afgørende del af forløbet og handlingsplanen, da pengeproblemer ofte er årsagen til, at den løsladte falder tilbage i kriminalitet. Det handler om ikke at stå alene med anliggende, som kan forekomme uoverskuelige, pga. sociale- og praktiske færdigheder, som den løsladte muligvis aldrig har tillært sig. Det krimielle miljø kan for nogle være en livsform og derfor inkluderer Life Changes forløb kendskab til nye fællesskaber, hvor den løsladte kan skabe nye bånd- og nye mål for livet.

Menneskeliggørelse af kriminelle

At den løsladte har været i fængsel, er ikke ens betydning med, at den borgeren forstår konsekvenserne af egne handlinger. Borgeren skal opnå en dybere forståelse af fortiden og den kriminalitet, som har fyldt i borgeren liv for at senere kunne tage ansvar for eget liv. Efter den løsladte har afsonet sin straf, skal borgeren ikke kriminaliseres, men behandles som et menneske, der skal tilbage til livet uden for den kriminelle løbebane.

Der kan være mange årsager til, at man vælger den kriminelle levevej. Danske undersøgelser viser, at 50% af indsatte i danske fængslet har ADHD, hvorfor en integreret del af Life Changes program er en screening- og eventuel behandling af ADHD.

Screening og behandling for ADHD bruges nu mange steder i det svenske fængselsvæsen, da det har vist store positive resultater her. 80% af de indsatte begynder at gå i skole i fængslet, og mange af dem tager uddannelse. I Danmark har vi endnu ikke indført en målrettet ADHD screening og indsats for krimielle, hvilket viser sig at øge risikoen for fornyet begået kriminalitet med 30%. Når borgere med ADHD bliver hjulet med at opnå selvforståelse og evt. medicinering ændres deres menneskesyn og selvbevidsthed i en positiv retning. Alt dette, støtter borgeren i at få den nødvendige hjælp til at forlade det krimielle miljø og ikke vende tilbage.

Life Changes tror på, at investere i mennesker for at give muligheden for at komme videre. Life Changes ved fra erfaring, hvad mennesker kan opnå, når de får en chance til. Life Changes vil sikre, at vi tilbyder et målrettet forløb for at hjælpe eks-kriminelle tilbage i samfundet, og stoppe den cirkulærer proces, som vi ser nu. Det er dyrt for vort samfund og spild af menneskeliv.

Kilder:

Analyse af Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne, Petersen, Pernille Gry, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Kriminalforsorgen

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=23294

https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-den-gode-loesladelse-mislykkes-alt-tit

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2016/Rapport%20straf.pdf

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-07-02-dyrt-dobbeltarbejde-kommunale-handleplaner-faar-negative-konsekvenser

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191895#id1bb497b7-62ef-4ae3-a6be-fba26d65aca9

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20628

http://videnskab.dk/kultur-samfund/faengslet-uvished-er-vaerre-end-tortur