Socialiserings støttekontakt- og mentorforløb

I Life Changes tror vi på, at der er en plads til alle i tilværelsen. Vi er vendepunktet og det hidtil manglende link i indsatsen for, at borgeren får troen på livet igen. Herunder troen på, at de er noget værd både på det personlige plan og som bidragsydende samfundsborger. Sammen kan vi nå rigtigt langt.

Life Changes socialiserings-mentorforløb henvender sig til borgere 14+, der lever en parallel eksistens på kanten af samfundet, med bl.a. psykiske udfordringer og problemer til følge.

Formålet med forløbet er at arbejde med socialt udsatte borger 14+, som lever på kanten af samfundet, med risiko for at blive en samfund­søkonomisk belastning.  Det kan fx være borgere som har lettere misbrugsproblemer, en psykisk diagnose eller lever med fx angst, OCD, PTSD, ADHD, borderline og dertil hørende problematikker som arousal og opmærksomhedsforstyrrelser.

Konkret sørger vi for, at disse borgere fastholdes i skolegangen med hen­blik på påbegyndelse af uddannelse eller på uddannelsesinstitutionen og arbejdsmarkedet for varig beskæftigelse, når der er sket afklaring og bearbejdning af problemstillingerne.

Forløbet er for borgere, som er indstillede på at være medvirkende til, at indsatsen lykkes. Alle borgerne er på forhånd screenet, så vi er sikre på de har den nødvendige motivation for at få udbytte af forløbet. Derved får vi de bedste forudsætninger for at lave en plan, der er målrettet og skræddersyet den enkelte borger. Chancerne for at bryde helt med gamle uhensigtsmæssige normer er størst, når borgeren selv er motiveret for forandring.

Forudsætningen for at indsatsen lykkes, kræver at borgeren deltager med medansvar og personligt engagement, og at indsatsen sker samlet og koordineret i samarbejde med relevante aktører såsom kommunen, behandlere og jobcentre. 

Vi screener borgeren inden vi opstarter et forløb, så vi er sikre på de har den nødvendige motivation for at få udbytte af forløbet. Derved får vi de bedste forudsætninger for at lave en plan, der er målrettet og skræd­dersyet den enkelte borger. Der ses en sammenhæng mellem indholdet i handle- og jobplanen, sammenspillet mellem mentor og borger og den drivkraft, borger viser for forandring.

Vores erfaring er, at et segment af borgerne i målgruppen har brug for praktisk støtte, et andet segment har brug for afklaring i forhold til frem­tidige ønsker og muligheder på uddannelses- og arbejdsmarkedet, og et helt tredje segment har først og fremmest brug for adfærdsændringer og/eller støtte af mere terapeutisk karakter.

Vores forløb har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklar­ing af borgernes faglige, sproglige og personlige udvikling. Den helhedsorienterede plan består i, at vi ved brug af den  definerede pædagogiske praksis skaber en god relation til den enkelte borger.

Når relationen er opbygget, arbejdes der struktureret, anerkendende men konsekvent, og med tydeliggørelse af de fastsatte mål. Gennem struktur, sammen­hæng i indsatsen og med fokus på de interpersonelle processer, skabes et stærkt grundlæggende fundament i relations opbygning.

Borgeren kan komme i kontakt med sin mentor døgnet rundt. Der tilbydes fremsendelse af aftalte statusrapporter, og ved endt forløb fremsendes slutrapport.

Vil du vide mere? Så kontakt os for den fulde forløbsbeskrivelse på: info@lifechanges.dk

"You can spend minutes, hours, days, weeks, or even months over-analyzing a situation; trying to put the pieces together, justifying what could've, would've happened... or you can just leave the pieces on the floor and move the fuck on." ― Tupac Shakur