Forløb

Udbytte af forløbene

Vi tilbyder forskellige målrettede forløb, der hjælper socialt udsatte borgere med at udvikle de kompetencer, der skal til for at kunne begå sig i vores samfund, og som er en forudsætning for at kunne gennemføre praktik eller uddannelse- og/ eller jobforløb. Ved at sikre at den grundlæggende socialisering er på plads først, er borgeren bedre sikret mod tilbagefald til kontanthjælp, misbrug og kriminalitet. Når socialt udsatte borgere på trods af gennemført skolegang og/ eller arbejdspraktikker stadig ryger tilbage i kontanthjælpssystemet, er det efter vores opfattelse bl.a., fordi de mangler grundlæggende socialiseringsfærdigheder eller træning i disse.

Disse manglende kompetencer gør, at borgerne er i højere risiko for at opleve usikkerhed, mindreværd, ensomhed og angst. De har ofte problemer med at afkode og forstå de sociale spilleregler, og mange reagerer med panik og uhensigtsmæssig adfærd i situationer, hvor der er forventninger og krav til dem.

Dette fører til en øget risiko for tilbagefald til kriminalitet og misbrug. Ønsket om forandring bliver nemt uoverskueligt for disse borgere, da de mangler redskaberne til at skabe forandring i eget liv. Mange opgiver og bliver således fastholdt i kontanthjælpssystemet, misbrugsvaner eller i kriminalitet.

Vi giver dem de rette redskaber, og vi fastholder dem og følger op, så vi sikrer, at både borgeren og samfundet får et langtidsholdbart udbytte af forløbet.

Vores pædagogiske praksis

I Life Changes arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn og en pædagogisk prak­sis, der baserer sig på anerkendende tilgang og tankerne om KRAP. Vi ta­ger altid udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, barrierer og aktuelle livssituation.

Vores arbejde er præget af afdækning af psykosociale problemstillinger for socialt udsatte borgere og op­stilling af handleplaner i relation hertil. Procesværktøjer er tætte, håndholdte, individuelle samtaleforløb, hjælp til strukturering af hverdagen, samt kontakt og samarbejde med involverede parter og andre væsentlige aktører. Alle men­torer er erfarne i observation og skriftlig dokumentation.

Vi bruger flere former for redskaber ud over traditionel mentoring; bl.a. ar­bejder vi med kreativitet som musik, tekstproduktion, graffiti, skateboards og håndværk som terapeutiske redskaber, hvis det giver mening for borgeren. Gen­nem det kreative arbejde får borgeren en ny mulighed for at udtrykke sig selv og bearbejde sine oplevelser og følelser. Både undersøgelser og erfaring viser, at kreative metoder øger succesoplevel­sen hos socialt udsatte unge og andre borgere.

Vores forløb har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklaring af borgernes faglige, sproglige og personlige udvikling.

Den helhedsorienterede plan består i, at vi ved brug af den definerede pæda­gogiske praksis skaber en god relation til den enkelte borger. Når relationen er opbygget, arbejdes der struktureret og anerkendende men konsekvent og med tydeliggørelse af de fastsatte mål.

Gennem struktur, sammenhæng i indsatsen og med fokus på de interperso­nelle processer skabes et stærkt grundlæggende fundament i relationsopbyg­ningen.