Få en mentor betalt af det offentlige

Hvis du eller din pårørende har behov for hjælp til at komme videre i livet, og opfylder nogle bestemte betingelser, kan du/I få mentorstøtte betalt af det offentlige. Støtten skal søges via enten Kriminalforsorgen eller Jobcenteret.

Life Changes tilbyder mentoring og anden form for støtte også for privatpersoner, der ikke deltager i vores forløb.

Vi tilbyder hjælp og støtte ud fra følgende ordninger:

Mentorordninger (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 9B, § 31b & c) – fx i forbindelse med samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne kaldet ”Køreplan for god løsladelse”

Bostøtte (Serviceloven § 85) – til unge, der har behov for støtte i hjemmet, fx til struktur på hverdagen, økonomi, indkøb, sundere livsstil, søgning af virksomhedspraktisk o.lign., motivere til misbrugsafvænning, etc.

Støttekontaktperson (Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6) – til unge, der har behov for hjælp til at begå sig socialt – fx: struktur, kontinuitet og sammenhæng i den unges tilværelse, og når det er på plads, inviterer vi dem ind i nye og positive fællesskaber/netværk, så de lærer at interagere og blive trygge ved andre mennesker

Efterværn (Serviceloven § 76, stk. 3, nr. 2) – for unge, der har behov for støtte og vejledning i en overgangsperiode efter indlæggelse, fængsel, eller en anden ordning, i at håndtere hverdagens praktiske gøremål, beslutninger og handlinger i det ”nye” liv.

Opkvalificering, virksomhedspraktik & løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsat) – mentor via Jobcenteret som kan hjælpe med rådgivning, afklaring, jobsøgning m.m.

Herunder kan du læse lovparagrafferne om den såkaldte LAB-ordning (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats):

Kapitel 9 b

Mentorstøtte

31 b.Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 2, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

31 c.Ved afgivelse af tilbud om mentorstøtte skal der indgås en skriftlig aftale om mentorstøtte mellem jobcenteret og den person, der får støtten. Aftalen kan højst indgås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Stk. 2. Aftalen skal indeholde oplysning om

1) målet med mentorstøtten,

2) mentorens navn og kontaktdata,

3) hvilke opgaver mentoren skal bistå ved,

4) varigheden af aftalen,

5) timetallet for mentorstøtten og

6) klagevejledning.

31 d.Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.
31 e.Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for pr. person.

31 f.Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilbud om mentorstøtte, herunder om målgruppen for tilbud om mentorstøtte og tilskud til køb af uddannelse til mentoren.