Ron Da Costa

Hvem er du?

Jeg er adfærdsmæssig interventions strateg. Jeg giver informeret adfærdsmæssig bevidsthed og introducerer konsekvenser til de unge mennesker jeg arbejder med,  således at de kan have et objektivt syn på den mening straf giver. Jeg vil ikke skabe oprør; jeg vil skabe FORSTÅELSE og for at gøre dette, er mit fokus at udvide individets horisont.

Personlig mener jeg, at som med alt andet er forandring uundgåeligt. Vi bliver nødt til at finde nye strategier når det kommer til at straffe dem der bryder loven.  Det er mennesker med et andet mindset. Det kræves derfor at systemet bruger et andet mindset end afstraffelse. For at afstraffelse skal give skal give mening, er det nødvendigt at undervise i disciplineringen af adfærden, inden vi straffer. Systemet kan ikke længere straffe bare fordi det kan.

Hvorfor støtter du Life Changes?

Jeg har valgt at støtte Life Changes af en enkel grund, DE LYTTER. Hvis du lytter og FORSTÅR de unge, er du i stand til at formulere et fordøjeligt respons/svar. Hvis man konstant taler hen over hovedet på dem, efterlader man ingen plads til personlig udvikling og de mister al interessen i at kommunikerer med dig. Unge mennesker hader at få fortalt hvad de skal gøre, selvom de ikke ved hvad de laver. Mennesker som arbejder med dem, skal være der for at støtte deres udvikling ikke forme den. VI VIL IKKE HAVE FÅR.

Kan du relatere til borgere på kanten af samfundet og hvordan?

Selvfølgelig kan jeg relatere til sårbare og udsatte borgere – der er for mange ”Karl Smarte” typer der altid ved hvad der er bedst for dem. De er ved at blive kvalt af alt det ”vi ved, hvad der er bedst for dig” shit.

Hvad ser du som den største udfordring i vores samfund med borgere der er ekskluderet?

Social eksklusion eksisterer på grund af de krav vi alle har. Man kan ikke blive del af en gruppe uden at leve op til en eller anden form for krav. Det er ingen gruppe der vil acceptere én bare for den man er, et sådant fællesskab har vi stadigvæk til gode at der opstår.

Mennesker er vanedyr; vi holder os til det vi kender. I Danmark promoverer man faktisk den sociale eksklusion. Man bliver holdt tilbage og folk som er anderledes, er ildeset. The Law of Jante (Jante loven) er en undertrykkende social regel der tvinger folk ind i kasser. De samme kasser som dømmer og afviser dig.

Den største udfordring i Danmark, er at komme til erkendelsen af at det drejer sig om personlige værdier og ikke politisk retorik omkring ”Danske Værdier” som kun tjener som et kampråb for at indfange valg stemmer.

Who are you?

I am a behavioral intervention strategist; I bring informed behavioral awareness and introduce the consequences to young people so that they have an objective view as to the sense that punishment makes. I do not want to create rebels; I want to create UNDERSTANDING and to do this my focus is to expand the horizon of the individual.

Personally, I believe that as with everything else change is inevitable. We must find new strategies when it comes to punishing lawbreakers. These are people with a different mindset. This would also require the system using a different mindset other than punishment. For punishment to make sense the discipline of the behavior must be taught before we punish. The system can no longer punish just because it can

Why do you support Life Changes?

I chose to support Life Changes for one simple reason, THEY LISTEN. If you listen and UNDERSTAND the youngsters, you are able to formulate a digestible response/answer. If you constantly talk over them, you leave them no room for personal development, and they lose all interest to communicate with you. Young people hate being told what to do even if they don’t know what they are doing, people working with them must be there to support their development not shape it. WE DON’T WANT SHEEP.

Can you relate to vulnerable and disenfranchised citizens and in what way?

Of course, I can relate to the vulnerable and disenfranchised citizens, too many smart asses always know what is best for them. They are being choked by all this shit of “we know what’s best for you.”

What do you see as the greatest challenge in our society concerning citizens who are socially excluded?

 Social exclusion exists due to the demands we all have, one cannot join any group if one does not live up to some kind of demand. There is no group that will accept one for who they are, that group has yet to find itself. Humans are creatures of habit; we stick to what we know. In Denmark you promote social exclusion, you are held back and people who are different are frowned upon, The Law of Jante (Janteloven) is a suppressive social rule that forces people into boxes. The same boxes that judge and reject you. The greatest challenge for Denmark is to come to the realization that it all comes down to personal values and not the political rhetoric of “Danish values” that only serves as a rallying cry to capture votes.